POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti ABADIA a.s., IČ 260 92 719, se sídlem Slapy 144, PSČ 391 76, zapsané ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1446 (dále jen jako Společnost).

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanovami Společnosti svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, a to na den 22. září 2014 od 10.00 hod v místě sídla JUDr. Zdeňka Melichara, notáře v Českých Budějovicích, Krajinská 39, PSČ 370 01.

Pořad valné hromady:

 1. Prezence akcionářů
 2. Zahájení valné hromady
 3. Volba orgánů valné hromady
 4. Rozhodnutí o změně stanov a podřízení se režimu zákona o obchodních korporacích
 5. Diskuse a závěr
 6. Ukončení valné hromady

Vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady včetně návrhu na vydání usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 1:
Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Akcionář může výše uvedená práva vykonávat osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem. Akcionář či jeho zástupce při prezenci na valnou hromadu prokazuje svou totožnost platným občanským průkazem. Prezence akcionářů začne 15 min před plánovaným zahájením valné hromady.

K bodu 2:
Valná hromada bude zahájena předsedou představenstva nebo jím pověřeným zástupcem, který rovněž zjistí, zda byla valná hromada řádně svolána a zda je usnášeníschopná.

K bodu 3:

Navrhuje se aby, valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Mgr. Petra Valenta, advokáta se sídlem Jeremiášova 18, 370 01 České Budějovice, zapisovatelem bude JUDr. Zdeněk Melichar, notář se sídlem Krajinská 39, 370 01 České Budějovice, ověřovatelem zápisu Mgr. Petr Valent, advokát se sídlem Jeremiášova 18, 370 01 České Budějovice a JUDr. Jaromír Bayer, advokát se sídlem Jeremiášova 18, 370 01 České Budějovice osoby pověřené sčítáním hlasů budou zvoleny z přítomných osob v kanceláři notáře.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a platných stanov Společnosti a navazuje na dosavadní praxi Společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 4:

Navrhuje se aby, valná hromada přijala toto usnesení:

Schvaluje se změna stanov, a to tak, že se dosavadní text stanov ruší a nahrazuje se novým textem, ve znění návrhu nového textu stanov, doručeného akcionářům Společnosti společně s pozvánkou na valnou hromadu a zveřejněného na internetových stránkách Společnosti spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Nadále tak platí toto nové znění stanov. Toto nové úplné znění stanov tvoří přílohu tohoto rozhodnutí a notářského zápisu, kterým se toto rozhodnutí osvědčuje.

Zdůvodnění:

Z důvodu přijetí nové právní úpravy regulující korporátní otázky (nejen) akciových společností, platné od 1.1.2014, vznikla potřeba uzpůsobit text stanov této nové právní úpravě. Z tohoto důvodu se jeví přehlednějším stávající text stanov zrušit a nahradit zcela novým. Zásadní změny ve stanovách oproti původnímu textu spočívají v umožnění vzdát se práva na řádné svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři, snížení počtu členů dozorčí rady na dva členy, zrušení rezervního fondu a doplnění stanov o povinné náležitosti stanov vyžadované zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, resp. přizpůsobení stávajících ustanovení tomuto zákonu a rovněž podřízení režimu stanov a statusových otázek Společnosti tomuto zákonu jako celku.


Návrh na změnu stanov, tedy úplné znění nového textu stanov, je rovněž k dispozici každému akcionáři k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to zdarma a po dobu od zveřejnění této pozvánky do doby konání valné hromady včetně.

K bodu 5 a 6:

Předseda valné hromady dá prostor akcionářům k diskusi a po jejím ukončení zajistí splnění administrativních povinností ohledně konání valné hromady, zejména vyhotovení zápisu a poté oficiálně ukončí valnou hromadu.

Přílohy ke stažení:

Smlouvy o výkonu funkce

Stanovy společnosti

Účetní závěrka

Ve Slapech dne 18. 8. 2014

za představenstvo společnosti

PhDr. Vladimíra Šestauberová,

předsedkyně představenstva

Zkušenosti našich klientů

 • S firmou Abadia jsme v posledních letech realizovali mnoho zakázek v celkovém obratu stovek milionů korun.
  V oblasti ocelových a zámečnických konstrukcí je tato firma schopna komplexně realizovat složité zakázky, od projektové dokumentace, technické a statické přípravy, až po výrobní část projektu.
  Profesionální přístup, výborná komunikace, schopnost samostatně řešit technické problémy a v neposlední řadě výborná realizační kvalita, ji dle našeho názoru řadí mezi jednu z předních českých firem v oblasti realizace zakázek ocelových konstrukcí a spolupráci s nimi vřele doporučuji.

Specializovaný web pro balkony a lodžie

Všechny informace o našem výrobním programu závěsných balkonů a lodžií naleznete na specializovaném webu balkony-a-lodzie.cz.

Produktový web o balkonech a lodžiích></a></center></p>
</body></html>

Rychlý kontakt